Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

citiesofnight
3865 f39b 390
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
citiesofnight
Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne.
— Jakub Żulczyk

November 15 2017

citiesofnight
3373 87a0 390
Reposted fromdisheveled disheveled viainspirations inspirations
citiesofnight
citiesofnight
4227 0053 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viakuka kuka
citiesofnight
4493 9d27 390
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
citiesofnight
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viathenatuss thenatuss
citiesofnight
citiesofnight
5240 bf4c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations
citiesofnight
6553 b3e1 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaZircon Zircon
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
(via polskie-zdania)
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
citiesofnight
4232 bfc9 390
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
citiesofnight
8085 263d 390
Reposted from777727772 777727772 viaBrainy Brainy
citiesofnight
3987 d7aa 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy
4566 8eaf 390
Reposted fromdivi divi viaBrainy Brainy
citiesofnight
3942 d774 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakomplikacja komplikacja
citiesofnight
0234 68ff 390
Reposted frommart6na mart6na viadumbscream dumbscream
0814 34ae 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viadumbscream dumbscream
citiesofnight
3417 c152 390
citiesofnight
6095 38d6 390
Reposted frompani-na-m pani-na-m viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl